Σε κάθε αγορά σπιτιού ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ, ανάλογα την συνολική αξία του σπιτιού

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ